Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Kandidatspeciale

 

Viden

Den studerende har efter endt kandidatspeciale:

  • Viden om sammehængen mellem problemkompleks, spørgsmålsformulering og valg af undersøgelsesdesign generelt og specifikt i forhold til specialeprojekt
  • Viden om den eller de sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, der bringes i anvendelse i specialet
  • Kendskab til betydningen af forskning som middel til udvikling af det lægevidenskabelige område

 

Færdigheder

Den studerende kan efter endt kandidatspeciale:

  • Opstille en videnskabelig problemformulering med et klart formuleret forskningsspørgsmål
  • Udarbejde en projektbeskrivelse til et forskningsprojekt, der er gennemførligt inden for rammerne af en specialeopgave
  • Foretage et begrundet valg af og anvende de sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, der er relevante og produktive i forhold til forskningsprojektet
  • Redegøre skriftligt for forskningsprojektet og dets resultater i form af et manuskript med form og indhold som en videnskabelig artidel, der principielt kunne publiceres i et lægevidenskabeligt tidsskrift
  • Forholde sig kritisk, diskuterende og logisk argumenterende til forskningsprojektets kvalitet og resultaternes troværdighed og anvendelighed

 

Kompetencer

Den studerende er efter endt kandidatspeciale:

  • I stand til at reflektere over og diskutere forskningsprojektet og dets resultater i videre perspektiv med hensyn til f.eks. afledte forskningsspørgsmål og klinisk eller generelt sundhedsvidenskabelig betydning

 

Afdelingen laver eget evalueringsskema i tilsendt skabelon. Evalueringsskemaet tilgodeser afdelingsspecifikke forhold og bør revideres jævnligt. De afdelingsspecifikke evalueringsskemaer skal godkendes af instituttet. Skemaerne vil herefter uploades til instituttets hjemmeside.
 

Forløb

Vejlederen afholder løbende samtaler med den studerende og sikrer, at der er progression i specialearbejdet. Som minimum skal der afholdes tre samtaler. Den studerende har ansvaret for at aftale disse møder.

Selve specialet (rapporten) skal udfærdiges som et manuskript, der følger manuskriptvejledningen til artikler i et relevant lægevidenskabeligt tidsskrift.

Manuskriptet skal som udgangspunkt skrives på engelsk, men kan efter aftale skrives på dansk, norsk eller svensk. Hvis manuskriptet er på dansk, norsk eller svensk, skal der udarbejdes et engelsk resumé.

Specialet afleveres ved opholdets afslutning.

Der foretages herefter bedømmelse efter 7-trinsskala med ekstern censur.

Vedr. regler for specialet - se instituttets hjemmeside (Retningslinje for specialer)

 

Hjælp undervej i specialeskrivningen

Forskningsenhederne ved Sygehus Sønderjylland (og IRS-Center Sønderjylland = SHS + Gigthospitalet + Psykiatri Aabenraa) vejleder ved forskningsopgaven ved kandidatspecialet.

Bemærk, at det er den studerende, som er ansvarlig for at rette henvendelse til forskeren.

Du kan gå på: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm343311 - her finder du navne, enheder og forskningsområder, samt kontaktadresser.

Du kan også få rådgivning via dette link: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm508758.


Siden er sidst opdateret 28-1-2019Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk