Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Om afdelingen

Indledning

Blodprøver og Biokemi, Sygehus Sønderjylland har laboratorier på sygehusene i Sønderborg, Tønder og Aabenraa og har aftaler vedr. laboratorierne på Dansk Gigthospital i Sønderborg og Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa.

Biokemisk Klinik er en integreret del af den lærende organisation på Sygehus Sønderjylland, som bygger på et fælles værdigrundlag.

 

Organisationsdiagram

Klinikledelsen refererer til Centerledelsen i Laboratoriecenteret Sygehus Sønderjylland.

 

 

Diagram af BK
 

Der foreligger funktionsbeskrivelse for enhver medarbejder.
 

Målsætning og strategi

Biokemisk Kliniks mål skal understøtte SHSs målsætning ”kvalitet døgnet rundt”
BK vil gennem sit virke støtte det gode patientforløb ved effektivt, servicebevidst og fleksibelt at udføre tidssvarende laboratorieanalyser og undersøgelser af valideret kvalitet. 
 

Ressourcer

Region Syddanmark leverer regional ledelse, administration og infrastruktur (inkl. IT).
Lokaler og disses vedligeholdelse, forsyning med varme, strøm, vand, samt afskrivninger,  investeringer og SHS infrastruktur stilles til rådighed af SHS.
BK tildeles et årligt budget.
Rengøring varetages af rengøringsafdelingen efter udarbejdede rengøringsplaner.
Sygesikringen betaler for kvalitetsvurdering og laboratorievejledning af praksis(konsulenter).
 

Hovedopgaver

Biokemisk Kliniks hovedopgave er prøvetagning, udførelse af biokemisk analyse og visse funktionsundersøgelser samt svarafgivelse på de udførte analyser og undersøgelser. Der rådgives og vejledes i denne forbindelse. Til varetagelse af disse opgaver har afdelingen en tidssvarende apparaturpark og IT systemer.
Alle afsnit udfører prøvetagning og analyse af et vagtrepertoire samt evt. nogle specialopgaver. Analyser ud over dette program analyseres i Sønderborg eller på eksternt laboratorium. Prøver afhentes fra praktiserende læger to gange alle hverdage.
Biokemisk Klinik servicerer Augustenborg Sygehus med tilhørende laboratorium samt enkelte plejehjem.            
Biokemisk Klinik samarbejder med kliniske afdelinger på og udenfor SHS om optimal patientservice og støtter og deltager i kliniske udviklingsprojekter og forskning.                           
Biokemisk Klinik deltager med sammen med de øvrige klinikker i Laboratoriecenteret i  bioanalytikeruddannelsen. 
 

Patientkvalitet  og –sikkerhed

Sygehusets kvalitet akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel.
Klinikken har en nøgleperson til varetagelse af forhold vedrørende kvalitet.
Der afholdes kvalitetsmøder i hvert afsnit, hvor der sikres, at Klinikkens ydelser imødekommer de opstillede mål.
Afvigelser i relation til patientsikkerhed registreres på afvigerrapporter.
Patientklager administreres ifølge SHSs retningslinier.
Alle kvalitetsemner behandles efter kvalitetscirkel princippet ” Kvalitetsmål og audit” på intranettet.
 

Kvalitetsprofil
Patientoplevet kvalitet
Ambulant lægger vi vægt på, at patienter uden forudgående aftale, kan møde frem til prøvetagning i hele dagåbningstiden og i Sønderborg og Aabenraa tillige torsdag 15.00 til 17.30. 

  1. Ventetiden i ambulatoriet er maksimalt 30 minutter (opfyldelsesgrad 90 %). 
    Der gennemføres stikprøvekontrol/audit af ventetiden i ambulatoriet 2 gange årligt.
  2. Antallet af patientklager skal minimeres

Der er ved ambulatoriet opstillet en "Ros og ris" postkasse, hvor patienter har mulighed for at komme med forslag, ros, ris osv. Disse patientkommentarer samt klager tilgået Biokemisk Klinik ad mere officiel vej behandles løbende i afdelingen og indgår i driftstilpasninger på Biokemisk Klinik.

Analytisk kvalitet
Der følges op på kvaliteten af Biokemisk Kliniks analyser både gennem interne og eksterne kontroller.
 

  1. Mindst 95 % af Biokemisk Kliniks analysesvar ligger indenfor DEKS’ grænser for analysemetoderne. DEKS (Dansk institut for Ekstern Kvalitets Sikring). 4 prøver pr. år.
  2. Mindst 95 % af Biokemisk Kliniks analysesvar ligger indenfor 3x analytisk standardvariation (plus evt. accepteret metode bias) ift. Sygehus Sønderjyllands BK fælles analysekontrol: 4 runder pr år.

Analytisk hastighed
Som udgangspunkt er Biokemisk Kliniks målsætning, at prøvesvar skal gives så hurtigt som muligt og ikke må forlænge patienters indlæggelsestid. Biokemisk Klinik lover svartider på henholdsvis 1 time, 3 timer og førstkommende rutineserie. For enkelte afdelinger foreligger der specialaftaler. 
 

  1. Mindst 80 % af svarhastigheder ligger indenfor de lovede svartider. 

Indsatsområder 2013
Forbedring af stole og litteratur i venteværelser
Audit på indkaldelsesbreve og patientvejledninger.
Øge antallet af analyser der færdiggøres i RSD.
Apparatur tilpasninger jvf. Medicolog.

Fokusområder
Mulighed for prøvetagning i eget hjem eller på plejehjem.
Brugerundersøgelse af ydelser til praktiserende læger.
Samarbejde om analyseharmonisering i RDS.
Overførsel af resultater fra stixapparater til LIMS.

 

Kommunikation og information 

Internt såvel som eksternt kommunikeres i vid udstrækning i Microsoft Outlook 2003.

Intern kommunikation og samarbejde:
Der afholdes ledelses, drifts- og personalemøder med fast dagsorden og referat. Herudover afholdes ad hoc møde med relevante aktuelle emner.
Der er oprettet et fælles samarbejdsudvalg med repræsentation af afdelingens arbejdsmiljø-repræsentanter.
Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne afholder møder sammen og med afdelingsledelsen.
Der er adgang for alle medarbejdere til afdelingens fællesdrev og dokumenthåndtering, hvor alle fælles informationer er arkiveret.
Alle geografier har oprettet en daglig informationsbog ”Statusbogen”.

Ekstern kommunikation og samarbejde:
Centerledelsen i Laboratoriecenteret afholder månedlige kvalitets- og afdelingsledelsesmøder.
Biokemisk Klinik afholder ad hoc auditmøder med de enkelte sygehusafdelinger eller – afsnit.
Der er oprettet en fælles laboratorievejledning til brug for afdelingens brugere.
På regionsniveau deltager Biokemisk Klinik i diverse ad hoc møder.
Rekvisition og svarafgivelse til sygehusafdelinger produceres i BCC. Det samme til praksis sker med WebReq og EDIFACT.

 

Medarbejderudvikling

Biokemisk Klinik ønsker den enkelte medarbejder udstyret med færdigheder og kompetencer, der mulig gør videst mulig selvstændig udførelse af funktioner og problemløsninger.
Der udføres medarbejdersamtaler ifølge SHSs retningslinier.
Biokemisk Klinik kursusudvalg informerer om uddannelsestilbud og indstiller ansøgere til efteruddannelser i relation til den enkelte medarbejders og Klinikkens behov og ønske om faglig og personlig udvikling.


Arbejdsmiljø

Biokemisk Klinik er arbejdsmiljøcertificeret af Det Norske Veritas.
Biokemisk Klinik arbejder i sikkerhedsgrupperne og i samarbejdsudvalget for fortsat udvikling af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
Biokemisk Klinik udfører forebyggende risikostyring og vurdering i henhold til SHSs retningslinier (Infonet-SHS-Arbejdsmiljø). 


Siden er sidst opdateret 09-05-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os